کویل ها

کویل ها قطعات مصرفی است که برای ویپ ها و پاد سیستم ها دارای کاربرد است تمامی اتومایزر معمولی از کویل ها استفاده میکنند تا تولید بخار نمایند جهت استفاده از کویل بسیار مهم است که مطابق با راهنمایی های درج شده در کاتالوگ دستگاه و یا راهنمایی که در سایت ویپ باز درج شده است اقدام به خرید نمایید

smok-coil-nord6
0 رای دهی
80،000 تومان
انتخاب ما
gt-mesh2gt-mesh
0 رای دهی
90،000 تومان
انتخاب ما
qfstrip
0 رای دهی
90،000 تومان
gtcell
0 رای دهی
90،000 تومان
انتخاب ما
qf-mesh2qf-mesh
0 رای دهی
90،000 تومان
gt8
0 رای دهی
90،000 تومان
فروش رفته
smok-coil-infinix7
0 رای دهی
60،000 تومان
فروش رفته
smok-coil-nord2smok-coil-nord
0 رای دهی
80،000 تومان
gt2
0 رای دهی
90،000 تومان
gt4
0 رای دهی
90،000 تومان
فروش رفته
smok-coil-novo
0 رای دهی
60،000 تومان